ابزارهای ترکه بافی خوزستان

داس

نوعی ابزار فلزی برنده است و برای جداسازی شاخه‌ها از درخت بادام کوهی کاربرد دارد.

چاقو

چاقو یا کارد معمولی، درهنگام بافتن محصول تپ، برای برش‌دادن اضافه‌های ترکه‌ها کاربرد دارد.

Scroll to Top